Studenții din cadrul Universității din București pot aplica pentru un internship oferit de Serviciul de Informații Externe în domeniile OSINT (Open Source Intelligence) și criptologie. Stagiile se desfășoară în lunile iunie-august 2016.

Serviciul Român de Informații externe (SIE), în parteneriat cu Universitatea din București, oferă studenților masteranzi stagii de pregătire în domeniile OSINT și criptologie.

Stagiul din domeniul Open Source Intelligence se adresează masteranzilor aflați la sfârșitul primului an de masterat, la Facultățile de Filosofie, Istorie, Jurnalism și științele comunicării, Limbi și literaturi străine, Științe politice, respectiv la sfârșitul ciclului de masterat, cu durata de 1 an, la Facultatea de Drept.

Intership-ul se desfășoară în două serii de practică (iulie și august 2016), la fiecare serie putând participa maximum 4 studenți care trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fie studenți în anul I de masterat la disciplinele menționate;
 • să dețină exclusiv cetățenie română și să aibă domiciliul în România;
 • să nu au cazier judiciar;
 • să fie absolvenți de cursuri universitare cu nota la licență peste 8,50;
 • să fie admiși la cursurile de masterat cu nota peste 8,50.

Dosarele de candidatură vor conține:

 • cererea de înscriere;
 • CV actualizat;
 • cel puțin două recomandări din partea unor personalități academice sau universitare din domeniul de referință științifică al studentului;
 • adeverință care să ateste urmarea cursurilor masterale și nota de admitere la master;  
 • copie a diplomei de licență sau adeverință care să ateste nota la licență;
 • copie a actului de identitate.Acestea vor fi depuse în dublu exemplar la biroul Președintelui Senatului Universității din București (în clădirea Facultății de Drept, Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46), cel târziu până la data de 15 aprilie 2016. 

Intership-ul în domeniul criptologiei, se adresează masteranzilor din primul an din cadrul facultăților de matematică și informatică, specializați în următoarele domenii: algebră, geometrie și criptografie; matematici financiare, analiză matematică și modelare matematică; algoritmi și bioinformatică; baze de date și tehnologii Web; inginerie software; sisteme distribuite.

Candidații trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

 • să fie studenți în anul I de masterat la specializările menționate;
 • să aibă exclusiv cetățenie română și domiciliul în România;
 • să aibă media la examenul de licență peste 8;
 • să nu aibă cazier judiciar;
 • să fi fost admiși la cursurile de masterat cu media peste 8.

Dosarul de încriere va fi depus la secretariatul facultății în care masteranzii își desfășoară studiile, până pe 20 aprilie 2016 și vor conține acealeași acte  solicitate pentru stagiile desfășurate în domeniul OSINT.

Stagiul va avea loc pe o perioadă de o lună de zile (iunie – iulie 2016).

Detalii suplimentare referitoare la cele două stagii de practică sunt disponibile aici și aici