Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) organizează un concurs/examen pentru ocuparea a 45 de posturi de Controlor de trafic aerian ab initio/în pregătire/în formare.

Examenul va avea loc la sediul Administraţiei Centrale din Bld. Ion Ionescu de la Brad, nr.10, sect. 1, Bucureşti, iar pentru ca un candidat să fie eligibil, este necesară vârsta minimă 18 ani (vârsta sub 30 de ani nu atrage penalizări), să fie absolvenţi cel puţin de studii medii cu diplomă de bacalaureat, să aibă cunoştinţe de limba engleză (nivel „Higher Intermediate”).

Domiciliul stabil al candidatului, valabil la data publicării anunţului trebuie să fie în judeţul în care este situată subunitatea pentru al cărei post vacant se depune candidatura; excepţie fac posturile din cadrul DR Bucureşti şi DSNA Bucureşti pentru care nu se impun condiţii privind domiciliul stabil al candidatului.

În plus, trebuie să nu deţină sau să nu fi deţinut licenţă de controlor de trafic aerian stagiar sau licenţă de controlor de trafic aerian. Candidaţii care au mai fost testaţi la R.A. ROMATSA sau de o altă organizaţie cu testul FEAST vor putea participa la examenul/concursul prezent, cu parcurgerea fiecăreia dintre etapele menționate, cu condiţia să fi trecut cel puţin 12 de luni de la data la care au fost testaţi (faţă de data înscrierii la prezentul concurs/examen).

Candidaţii care au mai fost testaţi în ultimele 12 luni (în cadrul R.A. ROMATSA sau alte organizaţii) care nu vor informa R.A. ROMATSA în legătură cu faptul că au fost testaţi în intervalul menţionat, dar care vor fi identificaţi în baza de date a EUROCONTROL, nu vor putea să participe la prezentul concurs/examen.

Abilităţile privind exercitarea profesiei de controlor de trafic aerian sunt cele privind caracterul puternic și rezistența la stres, orientare şi vedere în spaţiu foarte bună, memorie bună, gândire rapidă, abilităţi de a lua rapid decizii corecte, abilităţi de a îndeplini simultan mai multe sarcini, să lucreze bine cu cifre, spirit de lucru în echipă şi să poată lucra în schimburi (ture zi, de noapte, lucru în perioada sărbătorilor legale, etc), să aibă capacitate mare de adaptare la situaţii complexe, acuitate vizuală şi auditivă foarte bună, să nu utilizeze substanţe psihoactive care ar putea să-i afecteze capacitatea de lucru și să nu fie dependent de alcool.

Concursul/examenul se va desfăşura începând cu data de 11.11.2014, ora 08.00 şi va cuprinde:

ETAPA 1: VIZITA MEDICALĂ efectuată în cadrul Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială Bucureşti (INMAS), situat în curtea interioară a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central ”Dr. Carol Davila”, din str. Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1, Bucureşti, pentru obţinerea certificării medicale clasa 3 emisă de AACR. Suplimentar faţă de cerinţele PIAC-LCTA în vigoare, vizita medicală va mai include: examen psihologic şi examen de determinare a substantelor psihoactive.

Candidaţii care au vizita medicală în termen de valabilitate trebuie să prezinte împreună cu certificatul medical clasa 3 emis de AACR şi rezultatele examenului psihologic şi al examenului de determinare a substantelor psihoactive, efectuate tot in cadrul Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială Bucureşti (INMAS).

Costurile aferente vizitei medicale din cadrul INMAS, precum și cele ale emiterii certificatului medical de către AACR vor fi suportate de către fiecare candidat în parte (detalii privind costurile vor fi afișate pe site-ul www.romatsa.ro, odată cu planificarea pe serii).

Vor fi declarati ”ADMIS” la vizita medicală candidatii care vor obține certificatul "Apt clasa 3” emis de AACR, certificarea "Recomandat” ca urmare a efectuării examenului psihologic şi certificarea "Negativ” ca urmare a efectuării examenului de determinare a substanţelor psihoactive.


Cele trei etape ale examenului/concurs

ETAPA 2: TEST DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ ENGLEZĂ (listening, comprehension, speaking, eseu de 75 -100 de cuvinte), pe parcursul testului (faza de speaking) se va verifica şi dicţia candidatului. Vor participa numai candidaţii declaraţi "ADMIS” la vizita medicală.

ETAPA 3: TESTUL EUROCONTROL - în limba engleză - First European Air Traffic Controller Selection Test (FEAST) care se va desfăşura în concordanţă cu cerinţele şi recomandările stabilite de EUROCONTROL, în calitate de deţinător al testului

Testarea se desfăşoară pe calculator, on-line, pe parcursul a 3 faze/niveluri, participarea la fiecare fază/nivel fiind condiţionată de obţinerea calificativului „ADMIS” la faza/nivelul precedent. Este un test de evaluare a abilităţilor/calităţilor native necesare unei persoane pentru a exercita profesia de CTA, nu este test de cunoştinţe generale sau de specialitate.

ETAPA 4: INTERVIUL - vor participa doar candidaţii declaraţi „ADMIS” la testul Eurocontrol – FEAST. Interviul se va desfăşura în limba română, a cărei cunoaştere este obligatorie.

Planificarea candidaţilor pe serii, pentru participarea la fiecare dintre etapele menţionate mai sus, va fi afişată la sediul R.A. ROMATSA – Administraţia Centrală din Bld. Ion Ionescu de la Brad, nr.10, sect. 1, Bucureşti, şi pe site-ul www.romatsa.ro.

În vederea înscrierii la concurs/examen, candidaţii vor depune un dosar care va cuprinde o cerere tip de participare la concurs/examen (cererea se va descărca de pe site-ul www.romatsa.ro), scrisoare de intenţie, curriculum vitae, copie CI, cazier judiciar, copii documente care să ateste studiile şi pregătirea profesională (in cazul absolventilor de studii superioare vor prezenta si diploma de bacalaureat), declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a deţinut şi nu deţine licenţă de controlor de trafic aerian stagiar sau licenţă de controlor de trafic aerian.

La înscriere se vor prezenta şi documentele originale în vederea atestării pentru conformitate a copiilor de pe documente.

Dosarul se va depune până cel mai târziu la data de 06.11.2014 ora 16:00 la sediul R.A. ROMATSA – Administraţia Centrală din Bld. Ion Ionescu de la Brad, nr.10, sect. 1, Bucureşti, camera A 005 parter – Serviciul Resurse Umane, după cum urmează: luni, marți, miercuri, joi între orele 9:30-11:30 - 12:30-16:00, iar vineri între orele 10:30-13:00.

Regulamentul pentru organizarea concursului/examenului, poate fi consultat de candidaţi, la cerere, la sediul R.A. ROMATSA – Administraţia Centrală din Bld. Ion Ionescu de la Brad, nr.10, sect. 1, Bucureşti.

R.A. ROMATSA nu va asigura decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi vizită medicală pentru candidaţii care vor participa la concurs/examen şi nu va asigura locuinţă candidaţilor declaraţi ”ADMIS”.