Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) organizează un concurs/examen pentru ocuparea a 45 de posturi de Controlor de trafic aerian ab initio/în pregătire/în formare.

Examenul va avea loc la sediul Administrației Centrale din Bld. Ion Ionescu de la Brad, nr.10, sect. 1, București, iar pentru ca un candidat să fie eligibil, este necesară vârsta minimă 18 ani (vârsta sub 30 de ani nu atrage penalizări), să fie absolvenți cel puțin de studii medii cu diplomă de bacalaureat, să aibă cunoștințe de limba engleză (nivel „Higher Intermediate”).

Domiciliul stabil al candidatului, valabil la data publicării anunțului trebuie să fie în județul în care este situată subunitatea pentru al cărei post vacant se depune candidatura; excepție fac posturile din cadrul DR București și DSNA București pentru care nu se impun condiții privind domiciliul stabil al candidatului.

În plus, trebuie să nu dețină sau să nu fi deținut licență de controlor de trafic aerian stagiar sau licență de controlor de trafic aerian. Candidații care au mai fost testați la R.A. ROMATSA sau de o altă organizație cu testul FEAST vor putea participa la examenul/concursul prezent, cu parcurgerea fiecăreia dintre etapele menționate, cu condiția să fi trecut cel puțin 12 de luni de la data la care au fost testați (față de data înscrierii la prezentul concurs/examen).

Candidații care au mai fost testați în ultimele 12 luni (în cadrul R.A. ROMATSA sau alte organizații) care nu vor informa R.A. ROMATSA în legătură cu faptul că au fost testați în intervalul menționat, dar care vor fi identificați în baza de date a EUROCONTROL, nu vor putea să participe la prezentul concurs/examen.

Abilitățile privind exercitarea profesiei de controlor de trafic aerian sunt cele privind caracterul puternic și rezistența la stres, orientare și vedere în spațiu foarte bună, memorie bună, gândire rapidă, abilități de a lua rapid decizii corecte, abilități de a îndeplini simultan mai multe sarcini, să lucreze bine cu cifre, spirit de lucru în echipă și să poată lucra în schimburi (ture zi, de noapte, lucru în perioada sărbătorilor legale, etc), să aibă capacitate mare de adaptare la situații complexe, acuitate vizuală și auditivă foarte bună, să nu utilizeze substanțe psihoactive care ar putea să-i afecteze capacitatea de lucru și să nu fie dependent de alcool.

Concursul/examenul se va desfășura începând cu data de 11.11.2014, ora 08.00 și va cuprinde:

ETAPA 1: VIZITA MEDICALĂ efectuată în cadrul Institutului Național de Medicină Aeronautică și Spațială București (INMAS), situat în curtea interioară a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central ”Dr. Carol Davila”, din str. Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1, București, pentru obținerea certificării medicale clasa 3 emisă de AACR. Suplimentar față de cerințele PIAC-LCTA în vigoare, vizita medicală va mai include: examen psihologic și examen de determinare a substantelor psihoactive.

Candidații care au vizita medicală în termen de valabilitate trebuie să prezinte împreună cu certificatul medical clasa 3 emis de AACR și rezultatele examenului psihologic și al examenului de determinare a substantelor psihoactive, efectuate tot in cadrul Institutului Național de Medicină Aeronautică și Spațială București (INMAS).

Costurile aferente vizitei medicale din cadrul INMAS, precum și cele ale emiterii certificatului medical de către AACR vor fi suportate de către fiecare candidat în parte (detalii privind costurile vor fi afișate pe site-ul www.romatsa.ro, odată cu planificarea pe serii).

Vor fi declarati ”ADMIS” la vizita medicală candidatii care vor obține certificatul "Apt clasa 3” emis de AACR, certificarea "Recomandat” ca urmare a efectuării examenului psihologic și certificarea "Negativ” ca urmare a efectuării examenului de determinare a substanțelor psihoactive.


Cele trei etape ale examenului/concurs

ETAPA 2: TEST DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ ENGLEZĂ (listening, comprehension, speaking, eseu de 75 -100 de cuvinte), pe parcursul testului (faza de speaking) se va verifica și dicția candidatului. Vor participa numai candidații declarați "ADMIS” la vizita medicală.

ETAPA 3: TESTUL EUROCONTROL - în limba engleză - First European Air Traffic Controller Selection Test (FEAST) care se va desfășura în concordanță cu cerințele și recomandările stabilite de EUROCONTROL, în calitate de deținător al testului

Testarea se desfășoară pe calculator, on-line, pe parcursul a 3 faze/niveluri, participarea la fiecare fază/nivel fiind condiționată de obținerea calificativului „ADMIS” la faza/nivelul precedent. Este un test de evaluare a abilităților/calităților native necesare unei persoane pentru a exercita profesia de CTA, nu este test de cunoștințe generale sau de specialitate.

ETAPA 4: INTERVIUL - vor participa doar candidații declarați „ADMIS” la testul Eurocontrol – FEAST. Interviul se va desfășura în limba română, a cărei cunoaștere este obligatorie.

Planificarea candidaților pe serii, pentru participarea la fiecare dintre etapele menționate mai sus, va fi afișată la sediul R.A. ROMATSA – Administrația Centrală din Bld. Ion Ionescu de la Brad, nr.10, sect. 1, București, și pe site-ul www.romatsa.ro.

În vederea înscrierii la concurs/examen, candidații vor depune un dosar care va cuprinde o cerere tip de participare la concurs/examen (cererea se va descărca de pe site-ul www.romatsa.ro), scrisoare de intenție, curriculum vitae, copie CI, cazier judiciar, copii documente care să ateste studiile și pregătirea profesională (in cazul absolventilor de studii superioare vor prezenta si diploma de bacalaureat), declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a deținut și nu deține licență de controlor de trafic aerian stagiar sau licență de controlor de trafic aerian.

La înscriere se vor prezenta și documentele originale în vederea atestării pentru conformitate a copiilor de pe documente.

Dosarul se va depune până cel mai târziu la data de 06.11.2014 ora 16:00 la sediul R.A. ROMATSA – Administrația Centrală din Bld. Ion Ionescu de la Brad, nr.10, sect. 1, București, camera A 005 parter – Serviciul Resurse Umane, după cum urmează: luni, marți, miercuri, joi între orele 9:30-11:30 - 12:30-16:00, iar vineri între orele 10:30-13:00.

Regulamentul pentru organizarea concursului/examenului, poate fi consultat de candidați, la cerere, la sediul R.A. ROMATSA – Administrația Centrală din Bld. Ion Ionescu de la Brad, nr.10, sect. 1, București.

R.A. ROMATSA nu va asigura decontarea cheltuielilor de transport, cazare și vizită medicală pentru candidații care vor participa la concurs/examen și nu va asigura locuință candidaților declarați ”ADMIS”.